Khảo Sát Địa Chất Công Trình

Copyright©2010 Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Đông Dương - INDOCHINA GEOTECHNICS JSC  (Vietnam)  All rights reserved.

Use of wire-line Packers for Lugeon Water Permeability Tests in a Geotechnical Borehole

SPT Test Using Boart Longyear DB 520 hydraulic

Extrude Soil Sample from Piston Sampler at Additional Soil Investigation for Casting Basin - HCM, Vietnam

Offshore Soil Investigation at Thi Vai International Port Project
Ho Chi Minh City, Vietnam

Indochina Geotechnics performing geotechnical investigation and instrumentation installation at Phu Kham Tailings Dam - Laos PDR

Soil Investigation at Saigon East-West Highway, HCM, Vietnam

Khoan lấy mẫu nguyên dạng bằng ống mẫu piston thành mỏng

Bộ ống mẫu Denilson, Mazier

Thí nghiệm hiện trường bằng xuyên tĩnh CPTU

Thí nghiệm hiện trường Cắt cánh trong hố khoan

Thí nghiệm hiện trường Nén ngang trong hố khoan

aaaaaaaaaaaaiii