Photo and Video Gallery

Extrussion of soil from thin wall tube

Boart Longyear LX11 training in Laos

HQ3 wireline drilling in Laos

Retrieval of soil samples from GWS core samples

A monorail to drill site in Japan

Assembly GWS core barrel 1

Assembly GWS core barrel 2

Assembly GWS core barrel 3

Trial operation of a pneumatic underground drill rig

Stanley buggy at Hai Van site

Drilling & grouting operation

Taking of RCC test core samples

Gặp gỡ đối tác đến từ Nhật Bản
Instrumentation installation for tailing dam in Laos
Khoan ngang lấy lõi thí nghiệm RCC phi 150 mm
Deep cement mixing samples obtained by GWS 86.70 core barrel
Thăm công trường khoan thăm dò trong lò tại Tây Australia
Thăm quan công trình khoan neo gia cố mái dốc tại Nhật Bản
Landslide monitoring station in Cao Bang
Instrumentation_highway
Chuẩn bị lắp đặt ống đo chuyển vị ngang
Chuẩn bị máy khoan qua bê tông cốt thép
Khoan hố DTH 45m
Lắp đặt ống thoát nước trong đập
Lắp đặt piezometer đa điểm trong hố khoan tại Sepon, Lào
Lắp đặt quan trắc cho đập chứa thải Sepon, Lào
Lắp đặt sàn khoan
Lõi khoan thăm dò vàng ca đêm
Thí nghiệm CPTu tại hố chứa trầm tích thải Sepon, Lào
Kiểm tra lưỡi khoan lấy lõi 250mm